Тілі: Рус   Каз
Телефоны:
8 (7292 ) 52 17 40
8 (7292 ) 52-17-41

Талапкерлерге

Маңғыстау  өнер   колледжінің

2018 - 2019 оқу  жылына

Қабылдау  ережесі

 

 1. Маңғыстау өнер колледжі 9, 11 сынып көлемінде төменгі  мамандықтар  бойынша  талапкерлер қабылдайды

0404000 Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы; оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай

040401 3 «Фортепиано»

040402 3 «Ішекті аспаптары» (скрипка, виолончель)

040402 3 «Үрлемелі және соқпалы аспаптары»

(труба, флейта, гобой, кларнет, тромбон, саксафон, валторна, фагот, ксилофон, барабан)

040404 3 «Халық аспаптары» (домбыра, домбра-прима, қобыз, бас-қобыз, баян)

0405000 Хор дирижеры; оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай

040501 3 Оқытушы, хормейстер

0407000 Ән салу (3 жыл 10ай)

040701 3 Академиялық ән салу

040702 3 Домбырамен ұлттық әндерді орындау

0408000 Хореография өнері; оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

040801 3 Би ансамбль әртісі

0412000 Кескіндеу, мүсіндеу және графика; оқу мерзімі: 3 жыл 10 ай

041201 3 Художник

 1. Қажетті құжаттар:
 • өтініш
 • білімі туралы құжаттың түпнұсқасы
 • №086-У нысаны бойынша медициналық анықтама, №063-У (түпнұсқа), флюорография түсірме көшірмесі
 • 3х4 көлемдегі 4 сурет
 • ағымдағы жылғы жалпы білім беретін мектеп бітірушілер бірыңғай ұлттық тестілеу нәтижелері туралы сертификаты (БҰТ қорытындысы бойынша 30 балдан кем болмау керек.)
 • паспорт немесе тууы туралы куәлік жеке ұсынылады, ЖСН - 3 дана көшірме
 1. Оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау 20 маусымнан бастап 20 шілде аралығында, жүзеге асырылады.
 2. Емтихандар 21 шілдеден бастап 28 шілде аралығында жүзеге асырылады.
 3. Маңғыстау өнер колледжіне түсушілер келесі пәндер бойынша емтихандар тапсырады:
 • арнайы мамандық бойынша емтихан ерекшеліктеріне қарай  колледж бекіткен бағдарламаға сәйкес жүргізіледі
 • сольфеджио (БММ бітіргендер үшін)
 • қазақ (орыс) тілі диктант
 • Казақстан тарихы (ауызша) 11 сынып көлемінде
 1. Барлық мамандық бойынша оқу бюджет есебінен жүргізіледі. Ай сайын белгіленген тәртіп бойынша шәкіртақы төленеді.

 

 

            

 

 

Правила приема

В Мангистауский колледж искусств

на 2018 - 2019 учебный год

 

 1. На 2018-2019 учебный год производится прием учащихся на базе 9 и 11 классов по следующим специальностям:

0404000 Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады; срок обучения: 3 года 10 месяцев

040401 3 «Фортепиано»

040402 3 «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель)

040402 3 «Духовые и ударные инструменты»

(труба, флейта, гобой, кларнет, тромбон, саксафон, валторна, фагот, ксилофон, барабан)

040403 3 «Народные инструменты» (домбыра, домбра-прима, кобыз, бас-кобыз, баян)

0405000 «Хоровое дирижирование», срок обучения: 3 года 10 месяцев

0405013 Преподаватель, хормейстер

0407000 «Пение», срок обучения: 3 года 10 месяцев

040701 3 Академическое пение

040702 3 Пение с домброй

0408000 «Хореографическое искусство», срок обучения: 2 года 10 месяцев

040801 3 Артист ансамбля танца

0412000 «Живопись, скульптура и графика», срок обучения: 3 года 10 месяцев

041201 3 Художник

 1. Принимаются следующие документы:
 • заявление
 • подлинник документа об образовании
 • медицинская справка № 086-У, форма №063-У оригинал, флюра снимок
 • 4 фотокарточки размером 3х4
 • сертификат единного национального тестирования (ЕНТ) с результатом не менее 30 баллов
 • паспорт или удостоверение личности (свидетельство о рождении), ИИН – копия 3 шт.
 1. Заявления принимаются с 20 июня по 20 июля 2018 года
 2. Вступительные экзамены проводятся с 21 июля по 28 июля 2018 года
 3. Поступающие сдают экзамены по следующим предметам:
 • специальность
 • сольфеджио (для окончивших ДМШ)
 • казахский ( русский) язык - диктант
 • история Казахстана (устно) на базе 11 классов
 1. Обучение бюджетное, успевающим студентам выплачивается стипендия.

 

 

     

Фотосурет